مراقبت پرواز و ناوبری

مراقبت پرواز و ناوبری

مراقبت پرواز به طور کلی به سرویسی اطلاق می‌شود که هدف آن از یک طرف جلوگیری از برخورد میان هواپیماها ...

 1479 بازدیدجستجو

مراقبت پرواز و ناوبری

| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |