حراست و امنیت پرواز

امنیت بار

کلیه چمدان ها، محموله ها (کارگو) و بارهای دستی حمل شده در تمامی هواپیماها قطعاً توسط اُرگان مربوطه فرودگاهی، تفتیش ...

 1528 بازدیدجستجو

حراست و امنیت پرواز

| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |